تاریخ و ساعت
 
3:30:08 PM
چهارشنبه 9 خرداد 1403
 
جستجو
 
 
 
اوقات شرعی
 

سیمان فارس مظهر قدمت نماد کیفیت


 
گزارشات مالی
 

سهامداران شرکت سیمان فارس در تاریخ 1401/12/29

شركت سيمان فارس وخوزستان 199,096,025 سهم 85.4 درصد
صندوق صبا گستر نفت و گاز تامين 8,022,584 سهم 3.4 درصد
شركت گچ ماشيني فارس 4,960,000 سهم 2.1  درصد
شركت سيمان بهبهان 643,508 سهم 0.3  درصد
شركت سيمان فارس نو 4,660 سهم 0.0  درصد
شركت سيمان خزر 1,000 سهم 0.0  درصد
ســايـر سهـامداران  20,272,223 سهم 8.7 درصد
جمع كل : 233,000,000 سهم


قيمت سهام


گزارش تفسیری مدیریت 1402 حسابرسی شده


صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی 1402


گزارش هیات مدیره به مجمع سال 1402


 
تعداد بازدید کنندگان
 
تعداد بازديدکنندگان: 40862
تعداد بازدید کنندگان امروز : 8
تعداد بازدید کنندگان 30 روزقبل: 82