تاریخ و ساعت
 
3:28:19 PM
چهارشنبه 9 خرداد 1403
 
جستجو
 
 
 
اوقات شرعی
 

سیمان فارس مظهر قدمت نماد کیفیت


 
حاكميت شركتي
 

 سیاست های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و گام های صورت گرفته در رابطه با آن:

هیئت مدیره با آگاهی به لزوم استقرار نظام راهبری شرکتی در جهت رعایت یکسان حقوق کلیه سهامداران و سایر ذینفعان و براساس دستورالعمل ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار، فرآیندها و رویکردهای متعددی را برای حصول اطمینان از اجرای اثربخشی نظام راهبری شرکتی به شرح ذیل طرح ریزی و اجرا نموده است که اثربخشی آن از طریق بازخوردهای دریافتی از سهامداران و دستگاه های قانونی و نظارتی شامل بازرس قانونی و مستقل، کمیته حسابرسی، سازمان بورس و اوراق بهادار و ... ارزیابی می شود.

ابعاد حاکمیتی شرکتي

رویکردهای موجود

افشاء و شفافیت عملکرد سازمان

- ارائه گزارش های عملکرد دوره ای شامل صورت های مالی به صورت سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و سالانه به سهامداران و سامانه سازمان بورس و سایر ذینفعان مرتبط از طریق سامانه کدال.

- انتشار گزارش فعالیت ماهانه شرکت در سامانه کدال.

- رعایت الزامات افشاء طبق آیین نامه سازمان بورس و اوراق بهادار از طریق سامانه کدال.

- پاسخگویی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره به سهامداران و ذینفعان در چارچوب قانون تجارت و دستورالعمل های بورس و اوراق بهادار.

- رعایت مفاد مربوط به نحوه برگزاری مجامع عمومی صاحبان سهام.

تفویض اختیار

- تعریف اختیارات مدیرعامل توسط هیئت مدیره و همچنین تعریف امضاهای مجاز.

- تدوین و تصویب آیین نامه کمیسیون معاملات و حدود اختیارات مالی و اجرای آن در شرکت.

- رعایت الزامات مربوط به نحوه تشکیل جلسات هیئت مدیره، تشکیل دبیرخانه مستقل جهت هیئت مدیره و انتخاب دبیر هیئت مدیره و همچنین تدوين تشکیلات و رویه های اجرایی دبیرخانه هیئت مدیره در قالب منشور.

- تشکیل کمیته انتصابات.

حسابرسی مستقل و داخلی

- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل در مجمع عمومی سالیانه توسط سهامداران.

- کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی.

- بررسی و اظهارنظر سالیانه هیئت مدیره در خصوص کنترل های داخلی.

سایر ذینفعان

رعایت ماده 129 قانون تجارت در مورد معاملات با اشخاص وابسته. 
تعداد بازدید کنندگان
 
تعداد بازديدکنندگان: 15213
تعداد بازدید کنندگان امروز : 6
تعداد بازدید کنندگان 30 روزقبل: 44